Παρασκεύη 02 Δεκ 2022
Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2022 13:54

Πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία : «Τζάνης Παναγιώτης του Θεοδώρου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός » υποβολής προσφοράς , στο πλαίσιο ανάθεσης σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου , για την υποστήριξη και υποβοήθηση της ΕΥΔΕ -ΚΣΕΣΠ

H Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ – ΚΣΕΣΠ) έχοντας υπόψη:

α. Το με αρ. πρωτ. ΚΣΕΣΠ/Β/Ε2/Φ1.6/147293/13-5-2022 (ADAMED 22REQ010642077 2022-05-27) Πρωτογενές Αίτημα ανάθεσης παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου , για την υποστήριξη και υποβοήθηση της ΕΥΔΕ -ΚΣΕΣΠ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

β. Το με αρ. πρωτ. α.π.164088/26-5-2022 (ADAMED 22REQ010642465 2022-05-27) έγγραφο, της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, Παροχής σύμφωνης γνώμης, επί του ως άνω (α) σχετικού πρωτογενούς αιτήματος και έναρξης των διαδικασιών ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Άρθρο 50 του Ν. 4782/2021

γ. Τη με αρ. πρωτ. Β/Ε2/Φ2.2/234817/19-7-2022 (ΑΔΑ : 6ΔΜΔ465ΧΘΞ-24Β, ADAMED :   22REQ011032503         2022-08-01) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Υποδομών «Έγκρισης Δέσμευσης προϋπολογισμού συνολικού ποσού 37.200,00€ (με ΦΠΑ 24% ) και διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2014ΣΕ57100005 «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ» της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, για την κάλυψη της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου….».

π ρ ο σ κ α λ ε ί

σε συμμετοχή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία :

«Τζάνης Παναγιώτης του Θεοδώρου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός. Πτυχίο: Γ τάξης σε κατηγορίες 10, 16».

προκειμένου να υποβάλει την προσφορά του στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τίτλο:

«Ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη και υποβοήθηση της Υπηρεσίας ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ στην :

  1. 1)εκπόνηση διορθωτικών κτηματολογίων
  2. 2)εξέταση αιτημάτων διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων και αιτήσεων αναγνώρισης δικαιούχων
  3. 3)σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων περί της πολεοδομικής κατάστασης των απαλλοτριούμενων ακινήτων
  4. 4)σύνταξη Πινάκων Παρακατάθεσης στο πλαίσιο των απαλλοτριώσεων (αρχικών και συμπληρωματικών) του τμήματος Ελευσίνα-Κόρινθος -Πάτρα, του έργου : «Σύμβαση Παραχώρησης του Ν3621/2007 «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση,

Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του Ν4219/2013 και το άρθρο 82 του Ν4876/2021 και ισχύει».

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2022 13:54