Παρασκεύη 02 Δεκ 2022
Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2022 14:37

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης Παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση διαδικασιών για τη δημοπράτηση του έργου “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών”

Η Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11), έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. Δ11/267633/30-082022 (ΑΔΑ: 607Ω465ΧΘΞ-456) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σας απευθύνει πρόσκληση, προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του ν.4412/2016, για την Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων στην ωρίμανση διαδικασιών για τη δημοπράτηση του έργου “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών”, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Στο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) «Ελλάδα 2.0» έχει ενταχθεί το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων και πόρων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», με κωδικό 16937, ευθύνης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το αντικείμενο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων και πόρων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» είναι σύνθετο και απολύτως ειδικό και η έγκαιρη και απόλυτα τεκμηριωμένη αντιμετώπισή του αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την διασφάλιση επιτυχίας υλοποίησης του έργου και υποβοήθησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με ενιαίο μέσο για την εποπτεία και παρακολούθηση του συνολικού κύκλου ζωής των Δημοσίων Έργων από το σχεδιασμό τους έως και την πιστοποίηση και παραλαβή τους, για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του.

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση και υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) στην ωρίμανση διαδικασιών για την δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων και πόρων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». Το αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου (ΕΕ1 και ΕΕ2) είναι:

ΕΕ1. Ωρίμανση Έργου. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εργασιών περιλαμβάνονται:

 • Ο αναλυτικός προσδιορισμός των λειτουργικών απαιτήσεων και προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήματος
 • Η καταγραφή των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας
 • Ο προσδιορισμός και περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και ο καθορισμός του συνολικού κόστους των παρεμβάσεων και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
 • Ο καθορισμός της μεθόδου εκτέλεσης του Έργου, οργανωμένη σε επιμέρους Φάσεις και Παραδοτέα και ο προσδιορισμός του Χρονοδιαγράμματος έργου – η περιγραφή φάσεων υλοποίησης.
 • Οι προδιαγραφές τεχνικής λύσης, προδιαγραφές υπηρεσιών, μεθοδολογία οργάνωσης και διοίκησης έργου.
 • Η κοστολόγηση του έργου
 • Παροχή υπηρεσιών Γραφείου Υποστήριξης (ΡΜΟ) και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης του έργου. Ίδρυση και λειτουργία Δομής Διαχείρισης Έργων ( Project Management Office – PMO), η οποία να είναι σε θέση να διασφαλίσει τη διαχείριση και παρακολούθηση του έργου, σε ότι τουλάχιστον αφορά τη διαχείριση του χρόνου, των κινδύνων, των αλλαγών, των πόρων, της ποιότητας, την παραγωγή των απαραίτητων αναφορών για την πορεία υλοποίησης του έργου, έως και την συμβασιοποίηση.
 • Παραγωγή και επικαιροποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις Διαδικασίες Διοίκησης του έργου.
 • Διαχείριση κινδύνων και αλλαγών
 • Παραγωγή Αναφορών
 • Υποστήριξη κατά τη διαδικασία έγκρισης του ΤΔΕ
 • Υποστήριξη κατά τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου (π.χ. αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία).

ΕΕ2. Υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) στην δημοπράτηση του έργου έως και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας εργασιών περιλαμβάνονται:

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72000000, 72000000-5, 72240000-9,   79410000-1.

 1. 3.ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 2. 4.ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
 3. 5.ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 4. 6.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η εκτιμώμενη αμοιβή για τις υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 172.360,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ή 139.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η οποία θα καλυφθεί από το ενάριθμο έργο 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071, με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 17.500.000,00€. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στην συνολική αμοιβή της υπόψη σύμβασης θα περιλαμβάνονται η πλήρης αποζημίωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι πάσης φύσης δαπάνες και γενικά έξοδα του Τεχνικού Συμβούλου που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που θα αναλάβει (όπως ασφαλίσεις, κρατήσεις, φόροι, έξοδα μετακινήσεών του, δαπάνες αναπαραγωγής παραδοτέων και λοιπές δαπάνες μη ρητά κατονομαζόμενες αλλά αναγκαίες για την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του),καθώς και το όφελός του.

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, θα γίνει κλήρωση.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους προσφορά μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΔΕ, η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και (β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Πιο συγκεκριμένα, ο (υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», θα πρέπει να περιλαμβάνει:

-       Το ΕΕΕΣ και

-       Το παραγόμενο από το σύστημα ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).

Ο ηλεκτρονικός (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το παραγόμενο από το σύστημα έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

Όλα τα υποβληθέντα αρχεία θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα.

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης της εταιρείας, εκπροσώπησης, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 καθώς επίσης και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Επιπλέον, για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2022 14:37