Παρασκεύη 02 Δεκ 2022
Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2022 11:22

Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ14 στην υποστήριξη της εταιρίας ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. κατά την διαδικασία ανάθεσης έξι μεγάλων (6) σιδηροδρομικών έργων

Η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ14 στην υποστήριξη της εταιρίας ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. κατά την διαδικασία ανάθεσης έξι μεγάλων (6) σιδηροδρομικών έργων», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Σας απευθύνει

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

      2     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) στην υποστήριξη της εταιρίας ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. κατά την διαδικασία ανάθεσης έξι (6) μεγάλων σιδηροδρομικών έργων, .

Αναλυτικότερα, η Εταιρία ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. έχει εκκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη έξι (6) διαδικασίες ανάθεσης με ανταγωνιστικό διάλογο, για ισάριθμα σιδηροδρομικά έργα ως εξής:

  1. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ETCS ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ
  2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΟΞΟΤΕΣ» iii. «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 6ΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ»

iv. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΑΤΟ – ΠΑΤΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΙΟ - ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ»

v. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ» vi. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»

3 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 139.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), βρίσκεται εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το ενάριθμο έργο 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071.

      4    ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2022 11:22