Πέμπτη 29 2022
Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2022 14:16

Πρόσκληση για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της (Δ16) στη τροποποίηση κτηματολογίου λόγω ανασχεδιασμού κόμβων και συμπληρωματικές αποτυπώσεις-κτηματολόγιο στο έργο: Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη»

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/ΔΡΑΜΑ/268700/31-08-2022 (ΑΔΑ: 6Ζ95465ΧΘΞ-ΘΔΓ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • Γεώργιος Μ. Τσακούμης και ΣΙΑ Ε.Ε
  • Α. ΤΣΙΑΜΠΟΥΣΗΣ - Α. ΜΑΝΤΖΑΛΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  • Σοφία Θ. Ιωαννίδου

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στη τροποποίηση κτηματολογίου λόγω ανασχεδιασμού κόμβων και συμπληρωματικές αποτυπώσεις-κτηματολόγιο στο έργο: «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη» (υποτμήματα ΠΕ Σερρών-Δράμα (Μαυρολεύκη)-Κουδούνια, Κουδούνια-Νέα Σεβάστεια , Νέα Σεβάστεια-Δράμα).

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 10:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2022 14:17