Παρασκεύη 02 Δεκ 2022
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022 13:25

Ανάρτηση των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση 9ης Εθνικής Οδού (Τμήμα παράκαμψη Γιάλοβα Π.Ε. Μεσσηνίας)»

Σε εφαρμογή του σχετικού άρθρου του ν. 4412/2016, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/09-03-2021), ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, ότι στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ (Α/Α διαγωνισμού 193251), εκτός από τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης, έχουν αναρτηθεί και οι μελέτες που αφορούν στο υπόψη έργο.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022 13:25