Παρασκεύη 02 Δεκ 2022
Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022 13:54

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Παρεκκλησίου Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών– οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21), έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 325893/18-10-2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:Ω8ΔΑ465ΧΘΞ-ΑΩ4, ΑΔΑΜ: 22REQ011451764 2022-10-19),

προσκαλεί

σε συμμετοχή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί, τον οικονομικό φορέα : «Σύμπραξη Μελετητικών Γραφείων Ε. Βότση -Δ. Δημόπουλου- Π. Αργυρού» προκειμένου να υποβάλει την προσφορά του στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Παρεκκλησίου Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών– οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες».

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 103 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί.

Η προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο και συνοδεύεται από επιστολή καταθέσεως στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Βατάτζη 37, Τ.Κ. 11472 Αθήνα, 3οςόροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο έως και την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφοράς.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ορίζεται η 7η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών είναι:

  • Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης του μνημείου σε επίπεδο οριστικής και μελέτης εφαρμογής
  • Αρχιτεκτονική μελέτη περιβάλλοντος χώρου σε επίπεδο οριστικής και μελέτης εφαρμογής
  • Μελέτη προσβασιμότητας ΑμΕΑ
  • Στατική μελέτη σε επίπεδο οριστικής και μελέτης εφαρμογής
  • Διερεύνηση στατικής και αντισεισμικής επάρκειας
  • Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων σε επίπεδο οριστικής και μελέτης εφαρμογής
  • Τεύχη Δημοπράτησης των εργασιών αποκατάστασης.

Με την υπό ανάθεση μελέτη αναμένεται η αποκατάσταση και η ανάδειξη του διατηρητέου μνημείου και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του, με τρόπο ώστε να αρθούν τα προβλήματα φθορών που έχει υποστεί, κυρίως λόγω της ανερχόμενης υγρασίας, και να αναδειχθούν τα στοιχεία από τις παλαιότερες οικοδομικές του φάσεις. Επίσης, με την αναβάθμιση των ΗΜ εγκαταστάσεών του, τόσο εντός όσο και περιμετρικά του μνημείου (απορροές ομβρίων) θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες αερισμού, ελέγχου της θερμοκρασίας και υγρασίας στο εσωτερικό του μνημείου.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022 13:55