Παρασκεύη 02 Δεκ 2022
Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022 14:06

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης του καλλιτεχνικού διακόσμου του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Παρεκκλησίου Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21), έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 325965/18-10-2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:9ΨΞΣ465ΧΘΞ-8ΛΨ, ΑΔΑΜ: 22REQ011451305 2022-10-19),

προσκαλεί

σε συμμετοχή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί, τον οικονομικό φορέα : «Ευτυχία Παπαδοπούλου – Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης» προκειμένου να υποβάλει την προσφορά του στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης του καλλιτεχνικού διακόσμου του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Παρεκκλησίου Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών».

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 103 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί.

Η προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο και συνοδεύεται από επιστολή καταθέσεως στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Βατάτζη 37, Τ.Κ. 11472 Αθήνα, 3οςόροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο έως και την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφοράς.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ορίζεται η 4η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 34.720,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών είναι:

Η μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης του καλλιτεχνικού διακόσμου του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Παρεκκλησίου Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με πλήρη περιγραφή και καταγραφή των φθορών και των αλλοιώσεων καθώς και της μεθοδολογίας και της στρατηγικής για την αντιμετώπισή τους και τις προτάσεις για προληπτική συντήρηση των αντικειμένων του Ιερού Ναού όπως τοιχογραφίες, ξύλινο τέμπλο, δεσποτικός θρόνος κ.λπ..

Η υπό ανάθεση μελέτη για την συντήρηση και αποκατάσταση του καλλιτεχνικού διακόσμου συνίσταται στο να επιδείξει τους κατάλληλους τρόπους συντήρησης, διατήρησης και διαφύλαξης όλων των στοιχείων του διακόσμου του μνημείου και κατ΄ επέκταση των αξιών που αυτά αντιπροσωπεύουν.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022 14:06