Δευτέρα 06 Φεβ 2023
Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2022 10:11

Τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΤΩΝΩΝ-ΚΕΛΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ»

Ανάρτηση τευχών για τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΤΩΝΩΝ-ΚΕΛΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ», προϋπολογισμού 150.000,00€ (με Φ.Π.Α.), στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www. promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ με συστημικό αριθμό διαγωνισμού α/α 193389.

Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με το άρθρο 2 της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ : 22PROC011536905 2022-11-03), ενημερώνει ότι στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www. promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ και με συστημικό αριθμό διαγωνισμού α/α 193389 έχουν αναρτηθεί τα τεύχη για τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΤΩΝΩΝ-ΚΕΛΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ».

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 22/11/2022 και ώρα 12:00μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2022 10:11