04 Ιουν 2023
Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2022 11:47

Ειδοποίηση - κλήση σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, της από 25.10.2022 (με αριθ.εκθ.καταθ. AIT-ΚΛ63/2022)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, της από 25.10.2022 (με αριθ.εκθ.καταθ. AIT-ΚΛ63/2022) αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου περί Καθορισμού Προσωρινής Τιμής Μονάδος Αποζημίωσης, με την οποία ζητείται να προσδιοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων εκτάσεων, ως αναλυτικά αναφέρονται.

Προηγήθηκε της ανωτέρω αίτησης αυτής, η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατ΄αριθμό 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 110/2022 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου και με την οποία παρεσχέθη η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του σχετικού έργου όργανα να πραγματοποιήσουν εργασίες στα ακίνητα εις βάρος των οποίων κηρύχθηκε η σύσταση δουλείας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, πριν  από τον  προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης,  με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αξίας των ακινήτων και των επικειμένων τους, όπως αυτή προκύπτει από την από στην από 15-10-2021 Έκθεση Εκτίμησης Αξίας Γης και Επικειμένων απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε-65 του Πιστοποιημένου Εκτιμητή Ιωάννη Αλεξόπουλου.

Η έκταση που απαλλοτριώνεται εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο από 15-11-2019 κτηματολογικό διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τη «Μελετητική Εταιρεία GEOKATE.E. Μελέτες-Εφαρμογές Τεχνικών Έργων», ελέγχθηκαν, διορθώθηκαν και θεωρήθηκαν από την ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ και ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν ως προς τους αναλογισμούς με την υπ΄αριθμ. 94929/05-04-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ορθή επανάληψη 214541/28-07-2021 – ΑΔΑ: ΨΩΡΚ465ΧΘΞ-ΩΛ5).

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2022 12:46