06 Δεκ 2023
Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2022 13:52

Απόφαση περιβαλλοντικής έγκρισης του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025

Το Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Αρχή Σχεδιασμού του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β’ 1225), ανακοινώνει ότι, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω προγράμματος εγκρίθηκε με την με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/113119/7513/1.11.2022 απόφαση.