06 Δεκ 2023
Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022 14:35

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την ένταξη του Έργου: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμιση του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας)

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/ΘΕΣΣ/383107/02-12-2022 (ΑΔΑ:6ΦΟΦ465ΧΘΞ-ΕΧΨ) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Υποδομών

Προσκαλεί

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • Σ. Ν. ΣΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
  • «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
  • «AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στην κατάρτιση και υποβολή φακέλου για την ένταξη του Έργου: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμιση του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και Λειτουργία - Συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας στις διατάξεις του ν. 3389/2005, με σκοπό την υλοποίησή του ως έργο Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), καθώς επίσης και για την υποστήριξή της για το σύνολο της διαδικασίας ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης του Έργου.

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 12:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022 14:36