03 Μαρ 2024
Τρίτη, 03 Ιανουαρίου 2023 10:44

Πρόσκληση για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της (Δ16) στο καθορισμό της ζώνης απαλλοτρίωσης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο και Κίσσαμος-Χανιά, καθώς και στον καθορισμό των ορίων του Έργου Παραχώρησης

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/ΒΟΑΚ/409962/20-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΘ2465ΧΘΞ-70Κ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Τη Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.
  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
  • ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στο καθορισμό της ζώνης απαλλοτρίωσης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο και Κίσσαμος-Χανιά, καθώς και στον καθορισμό των ορίων του Έργου Παραχώρησης στο πλαίσιο των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 03 Ιανουαρίου 2023 10:45