01 Απρ 2023
Πέμπτη, 05 Ιανουαρίου 2023 12:12

Ειδοποίηση η οποία αφορά την με αριθμό κατάθεσης 114/2022 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου

Ειδοποίηση η οποία αφορά την με αριθμό κατάθεσης 114/2022 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για τον καθορισμό εύλογου τμήματος αποζημίωσης που πρέπει να παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πριν την κατάληψη των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν με την με αριθμό 342667/1.11.2022 Απόφαση