03 Μαρ 2024
Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2023 12:26

Διακοπή λειτουργίας λόγω αναβάθμισης του υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 13.01.2023

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης για την «Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με χρήση πόρων του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) – Μετάπτωση, Παραγωγική λειτουργία, Αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργία για δύο (2) χρόνια» το υποσύστημα Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 13.01.2023 και ώρα 18:00 προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του σε νεότερη έκδοση. Το υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία τη Δευτέρα 16.01.2023 και ώρα 12.00 μμ.

Λόγω της διακοπής της παροχής των υπηρεσιών του εν λόγω υποσυστήματος κατά το ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα είναι δυνατή η καταχώριση και αναζήτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των σχετικών πράξεων των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων μέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ καθώς και η εγγραφή νέων χρηστών.

Επίσης, δεν θα είναι δυνατή η αναζήτηση των προ 13.06.2017 καταχωρισμένων πράξεων των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων καθώς και η ανάρτηση και ο σχολιασμός Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω αναβάθμιση δεν επιφέρει αλλαγές στις υφιστάμενες ροές ενεργειών και στις λειτουργικότητες του υποσυστήματος το οποίο θα συνεχίσει να είναι προσβάσιμο μέσω του σχετικού συνδέσμου «Είσοδος Χρηστών ΚΗΜΔΗΣ» της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.grή www.eprocurement.gov.gr).

Σημειώνεται ότι, η πρόσβαση χρηστών στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς», η χρήση των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ και Promitheus ESPDint δεν θα επηρεαστούν.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνσή μας παραμένει στη διάθεση των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων και των Οικονομικών Φορέων, προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να συνδράμει στην ομαλή και χωρίς προβλήματα συνέχιση των διαδικασιών.