Τρίτη 06 Ιουν 2023
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023 11:33

Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης και τροποποίηση όρων του Τεύχους της Διακήρυξης, του με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 192874 Διεθνούς Διαγωνισμού «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΝΙΑ Ν. ΛΕΣΒΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ»

Η Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών

της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως Αναθέτουσα Αρχή

και σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 412184/27-12-2022 προηγούμενης Ενημέρωσης,

ενημερώνει ότι με την υπ΄ αριθμ. 8630/11-01-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC011978652, ΑΔΑ:ΨΑΦ8465ΧΘΞ-ΥΣΟ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,

εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΝΙΑ Ν. ΛΕΣΒΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» με αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ: 192874, 26-01-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. (Ώρα Ελλάδος).

   Βάσει της εν λόγω Απόφασης, η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr στις 27-01-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (Ώρα Ελλάδος).