07 Ιουν 2023
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023 11:59

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας και τροποποίηση όρων του Τεύχους της Διακήρυξης, του με αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ: 193169 Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΡΤΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Η Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως Αναθέτουσα Αρχή και σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 412185/27-12-2022 προηγούμενης Ενημέρωσης, ενημερώνει ότι με την υπ΄ αριθμ. 8839/11-01-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC011978503 2023-01-12, ΑΔΑ: 68ΙΛ465ΧΘΞ-0ΨΘ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΡΤΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ: 193169, 27-01-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μμ. (Ώρα Ελλάδος).

Βάσει της εν λόγω Απόφασης, η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr στις 30-01-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. (Ώρα Ελλάδος).

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023 12:03