24 Απρ 2024
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023 12:10

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και τροποποίηση όρων του Τεύχους της Διακήρυξης, στα πλαίσια ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΥ Α’ ΦΑΣΗ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»

Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Αναθέτουσα Αρχή και σε συνέχεια της από 01-12- 2022 & 22-12-2022 προηγούμενης ενημέρωσης, ενημερώνει ότι με την υπ’ αρ. πρωτ. 9993/12-01-2023 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΚ5Τ465ΧΘΞ-ΒΕΕ) εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΥ Α’ ΦΑΣΗ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», με α.α. διαγωνισμού 192829 ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, για την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, ώρα 11:00 π.μ. (Ώρα Ελλάδος).

Βάσει της εν λόγω Απόφασης, η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023, ώρα 10:00 π.μ. (Ώρα Ελλάδος) από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 11:44