Τρίτη 23 Απρ 2024
Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 11:36

Μετάθεση ημερομηνίας και τροποποίηση όρων του Τεύχους της Διακήρυξης, της ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΡΤΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Αναθέτουσα Αρχή και σε συνέχεια των από 29-11-2022 & 23-12-2022 προηγούμενων ενημερώσεων, ενημερώνει ότι με την υπ’ αριθ. 9995/12- 01-2023 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:Ψ7ΒΧ465ΧΘΞ-ΟΜ3) εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΡΤΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», με α.α. διαγωνισμού 192839 ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, για την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023, ώρα 11:00 π.μ. (Ώρα Ελλάδος). 

Βάσει της εν λόγω Απόφασης, η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, ώρα 10:00 π.μ. (Ώρα Ελλάδος) από την αρμόδια
Επιτροπή Διαγωνισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 11:41