Παρασκεύη 29 2023
Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023 12:24

Πρωτογενές αίτημα για την επισκευή του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ 5913

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,

Αντικείμενο

Επισκευή του Υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ 5913.

Αναλυτικά:

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:

  • Ημισετ κεφαλής.
  • Φρέζα εδρών.
  • Ιμάντας εκκεντροφόρου.
  • Ιμάντας poly -v 4PK875

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

  • Επισκευή καπακιού.
  • Αλλαγή βαλβίδων εισαγωγής.

Κωδικός CPV

CPV: 34330000-9 (ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών), 50112100-4(υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων)

Ανταλλακτικά

 

Προϋπολογισμός

500,00 €

Φ.Π.Α.

120,00 €

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24%

620,00€

Χρηματοδότηση

Ειδικός Φορέας 1039 202 και Α.Λ.Ε. C2410204001 «Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.».

Εργασίες

 

Προϋπολογισμός

200,00 €

Φ.Π.Α.

48,00 €

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24%

248,00 €

Χρηματοδότηση

Ειδικός Φορέας 1039 202 και Α.Λ.Ε. C2420302001 «Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων».

Συνολικό ποσό εργασιών και ανταλλακτικών

868,00 €

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του ν. 4412/2016.

Υποβολή προσφοράς

Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δικαιολογητικά κατά την εξόφληση

Φορολογική Ενημερότητα και Ασφαλιστική Ενημερότητα, σύμφωνα με το ν. 4412/16 (Α΄ 147).

Κρατήσεις

Τον ανάδοχο βαρύνουν:

Φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), της ισχύει.

Δημοσιότητα

  1. Το παρόν θα αναρτηθεί στοΚεντρικόΗλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr) και
  2. Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής και .