Παρασκεύη 29 2023
Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023 12:26

Πρωτογενές αίτημα για τη συντήρηση της κλιματιστικής μονάδας, στο κτήριο όπου στεγάζεται η Ε.Υ.Δ.Ε. Θεσσαλίας

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο

Συντήρηση της κλιματιστικής μονάδας, στο κτήριο όπου στεγάζεται η Ε.Υ.Δ.Ε. Θεσσαλίας.

Αναλυτικά:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:

 • Αυτόνομα διαιρούμενα συστήματα.
 • Αριθμός εσωτερικών μονάδων τέσσερις (4)
 • Ισχύς εξωτερικών μονάδων 48.000 BTU / 14KW (3xBTU).
 • Λειτουργία ψύξη /θέρμανση.
 • Ψυκτικό μέσο
 • Κατασκευαστής

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:

 • Καθαρισμός εναλλακτών.
 • Έλεγχος ψυκτικού μέσου (πληρότητα, διαρροές, λίπανση, κ.λ.π.).
 • Ρύθμιση αποδοτικότητας.
 • Λειτουργία επεξεργαστή ελέγχου μονάδας.
 • Καθαρισμός φίλτρων.
 • Καθαρισμός εναλλακτών.
 • Έλεγχος δικτύου ( μονώσεις, διαρροές, κλπ.)
 • Μέτρηση και υπολογισμό ηλεκτρικής κατανάλωσης δικτύων εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ:

Κωδικός CPV

CPV: 50730000-1 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων).

Προϋπολογισμός

500,00 €.

Φ.Π.Α.

120,00 €.

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24%

620,00 €.

Χρηματοδότηση

Ειδικός Φορέας 1039 202 και Α.Λ.Ε. 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών».

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του ν. 4412/2016.

Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

Υποβολή προσφοράς

Θα ακολουθήσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Δικαιολογητικά κατά την εξόφληση

Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα, σύμφωνα με το ν. 4412/16 (Α΄ 147).

Κρατήσεις

Τον ανάδοχο βαρύνουν:

Φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

Δημοσιότητα

 1. Το παρόν θα αναρτηθεί στοΚεντρικόΗλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr) και
 2. Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής και .