30 2023
Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023 12:12

Ειδοποίηση – Κλήση για δικάσιμο 6/02/2023 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης με αριθμό κατάθεσης 859/733/2022 κλήση, επαναφοράς συζήτησης της από 28-02-2007 και με αρ. κατ. δικ. 834/2007 αίτησης

Επαναφορά με κλήση αίτησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης)»,  η οποία αφορά την με αριθ. καταθ. 859/733/2022 κλήση επαναφοράς συζήτησης της από 28-02-2007 και με αρ. κατ. δικ. 834/2007 αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης του Ελληνικού Δημοσίου, κατά των αναφερόμενων σ’ αυτήν φερομένων ιδιοκτητών των απαλλοτριωθέντων ακινήτων, για λόγους δημοσίας ωφέλειας και ειδικότερα για τη διάνοιξη του οδικού τμήματος «Δερβένι – Δορκάδα», με την με αρ. 1031285/2292/0010/7-4-2005 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που δημοσιεύτηκε στο 409/15-4-2005 ΦΕΚ (τ.Δ.), η οποία διορθώθηκε με τη με αρ. 1037380/2399/Δ0010/2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που απευθύνεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων) και συζητείται κατά τη δικάσιμο της 6-2-2023.