Τρίτη 06 Ιουν 2023
Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 09:28

Διευκρινίσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Εθνικού Ψηφιακού Χάρτη Απαλλοτριώσεων και Ο.Π.Σ. «e-apallotriosis» για κεντρική & ενιαία παρακολούθηση & διαχείριση των απαλλοτριώσεων των φορέων Δημοσίου».

Σε συνέχεια της (α) σχετικής Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, για την ανάθεση της σύμβασης υλοποίησης του έργου με τίτλο

«Δημιουργία Εθνικού Ψηφιακού Χάρτη Απαλλοτριώσεων και Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «e-apallotriosis» για την κεντρική και ενιαία παρακολούθηση και διαχείριση όλων των απαλλοτριώσεων των φορέων του Δημοσίου», το οποίο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5192490, και σε συνέχεια ερωτήματος που υποβλήθηκε από οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 180063 στο ΕΣΗΔΗΣ Π&Υ σας διευκρινίζουμε ότι:

  1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών της αναφερόμενης Διακήρυξης και σε όλα τα είδη εγγυητικών επιστολών που αναφέρονται έχει γραφτεί εκ παραδρομής λανθασμένα η διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής “Λεωφ. Κηφισίας 37, Μαρούσι 151 23”, ενώ οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να απευθύνονται και να αποσταλούν στην Αναθέτουσα Αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο αρ. 1.1 της Διακήρυξης.
  2. Στην παράγραφο 2.2.9.2. - Β.1.1. για την απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής κατά την παράγραφο 2.2.1.2. η υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, υποβάλλεται σύμφωνα με το Παράρτημα Χ και όχι με το Παράρτημα ΧΙ που εκ παραδρομής αναφέρεται στην διακήρυξη.
  3. Στην παράγραφο 2.2.9.2. - Β.1.2. εκ παραδρομής γίνεται λανθασμένα αναφορά στην παράγραφο 2.2.3.3. αντί του σωστού που είναι η παράγραφος 2.2.3.4.
  4. Στο τέλος της παρ. Ι.2.1.2 του Παραρτήματος Ι εκ παραδρομής δεν αναγράφεται η πρόταση «Το πλήθος των προς ψηφιοποίηση (σάρωση, εξόρυξη πληροφορίας, τεκμηρίωση, απεικόνιση πληροφορίας σε χάρτη, OCR κτλ) σελίδων είναι έως 17.000.000.».