Τρίτη 06 Ιουν 2023
Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023 14:31

Eνημέρωση για τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη φράγματος Δερείου Ν. Έβρου»

Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Αναθέτουσα Αρχή, ενημερώνει ότι στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και με συστημικό αριθμό α/α 195488έχουν αναρτηθεί τα έγγραφα για την ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη φράγματος Δερείου Ν. Έβρου», εκτιμώμενης αξίας 4.985.706,01 € (με ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 02/03/2023 και ώρα 11:00 π.μ. (τοπική ώρα).