07 Ιουν 2023
Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023 14:39

Ενημέρωση για τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ»

Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Αναθέτουσα Αρχή, ενημερώνει ότι στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr και με συστημικό αριθμό α/α 191028 έχουν αναρτηθεί τα έγγραφα σύμβασης και η μελέτη για την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ».

Επίσης η μελέτη του έργου αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 01/03/2023 και ώρα 11:00 π.μ. (τοπική ώρα).

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 12:31