Τρίτη 06 Ιουν 2023
Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 08:40

Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών, μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών και τροποποίηση όρων του τεύχ. Διακήρυξης για σύναψη δημόσιας σύμβασης με αξιολόγηση μελέτης «Μετατροπή του παλαιού Γυμνασίου – Λυκείου Σικίνου σε Πολιτιστικό Κέντρο

Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει ότι με την με α.π. 27149/26-01-2023 (ΑΔΑ:6ΧΚΞ465ΧΘΞ-4ΝΤ, ΑΔΑΜ:23PROC012040889) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Υποδομών εγκρίθηκε η μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αξιολόγηση μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 και 95 παρ. 2γ του έργου με τίτλο: «Μετατροπή του παλαιού Γυμνασίου – Λυκείου Σικίνου σε Πολιτιστικό Κέντρο»(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 194127), για τις 07-02-2023 ημέραΤρίτη και ώρα 11:00 π.μ..

Βάσει της εν λόγω απόφασης η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί μέσω της πύλης διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.grστις 08-02-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ..