Τρίτη 28 Μαρ 2023
Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2023 13:58

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φιαλών εμφιαλωμένου/μεταλλικού νερού, προς κάλυψη των αναγκών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προς χρήση του τις απογευματινές ώρες για το έτος 2023

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αντικείμενο

  1. Φιάλες εμφιαλωμένου/μεταλλικού νερού των 18,9lt: 500 τεμάχια περίπου.
  2. Ποτήρια χάρτινα των 200 - 250ml κατάλληλα και για ζεστό νερό: (πακέτο των 50 τεμαχίων).
  3. Παροχή Ψύκτη καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης:

7 ψύκτες περίπου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επιπλέον ψυκτικά μηχανήματα μετά από εντολή της Αναθέτουσας Αρχής.

  1. Τεχνική κάλυψη ψύκτη καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
  2. Εργασίες απολύμανσης για κάθε ψύκτη.
  3. Σετ ανταλλακτικών απολύμανσης για κάθε ψύκτη.

Οι οικονομικές προσφορές θα συντάσσονται σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

Κωδικός CPV

15981000-8 (Μεταλλικό νερό).

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.

4.000,00€.

Χρηματοδότηση

Ειδικός Φορέας   1039 101 και Α.Λ.Ε. 2420906001 «Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων», οικονομικού έτους 2023.

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση,     σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του   ν. 4412/2016.

Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

Υποβολή προσφοράς

Η προσφορά θα συνοδεύεται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβληθεί στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2, Παπάγου), στο ισόγειο, σε κλειστό φάκελο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: από 07:00΄ έως και 14:30΄.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφοράς

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023

Δικαιολογητικά κατά την εξόφληση

Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/16, όπως ισχύει.

Κρατήσεις

  Τον ανάδοχο βαρύνουν:

1. Φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), της ισχύει.

2.0,1%, σύμφωνα με το ν. 4912/2022 ( Α’ 59), επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.

Δημοσιότητα

  1. Το παρόν θα αναρτηθεί στοΚεντρικόΗλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr) και
  2. Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής και .