Τρίτη 28 Μαρ 2023
Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2023 09:51

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης - απομαγνητοφώνησης των δηλώσεων, συνεντεύξεων του Υπουργού και της λοιπής Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο

Παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης -απομαγνητοφώνησης δηλώσεων, συνεντεύξεων του Υπουργού και της λοιπής Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Επισυνάπτεται πίνακας με τις τεχνικές προδιαγραφές και την αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών μαγνητοφώνησης - απομαγνητοφώνησης.

Κωδικός CPV

CPV: 79552000-8 (υπηρεσίες επεξεργασίας κειμένων).

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24%

8.500,00 € (αν το προϋπολογισθέν ποσό εξαντληθεί νωρίτερα, η σύμβαση λύεται αζημίως για το Δημόσιο, πριν τη λήξη του έτους 2023 ).

Χρηματοδότηση

Ειδικός Φορέας 1039 101 και Α.Λ.Ε. C2420906001 «Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων».

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του ν. 4412/2016.

Υποβολή Προσφοράς

Η προσφορά θα συνοδεύεται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβληθεί στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2, Παπάγου), στο ισόγειο, σε κλειστό φάκελο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: από 07:00΄ έως και 14:30΄.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφοράς

Παρασκευή, 10   Φεβρουαρίου 2023.

Δικαιολογητικά

Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/16 (Α΄ 147).

Κρατήσεις

Τον ανάδοχο βαρύνουν:

  1. Φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), της ισχύει.
  2. Το παρόν θα αναρτηθεί στοΚεντρικόΗλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr) και
  3. Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής και .

2.  0,10%, σύμφωνα με το ν. 4912/2022 ( Α’ 59), επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.

Δημοσιότητα