Τρίτη 28 Μαρ 2023
Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2023 09:56

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης - μοντάζ - επεξεργασία βίντεο των εκδηλώσεων της Πολιτικής Ηγεσίας και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αντικείμενο

Παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης - μοντάζ - επεξεργασία βίντεο των εκδηλώσεων   της Πολιτικής Ηγεσίας και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το έτος 2023.

Κωδικός CPV

CPV:79960000-1 «Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες».

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24%

8.000,00€ (Εάν το προϋπολογισθέν ποσό εξαντληθεί νωρίτερα, η σύμβαση λύεται αζημίως για το Δημόσιο, πριν τη λήξη του έτους 2023).

Χρηματοδότηση

Ειδικός Φορέας 1039 101 και Α.Λ.Ε. C2420906001 «Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων».

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του ν. 4412/2016.

Υποβολή προσφοράς

Η προσφορά θα συνοδεύεται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβληθεί στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2, Παπάγου), στο ισόγειο, σε κλειστό φάκελο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: από 07:00΄ έως και 14:30΄.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφοράς

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023.

Δικαιολογητικά κατά την εξόφληση

Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/16, όπως ισχύει.

Κρατήσεις

Τον ανάδοχο βαρύνουν:

1. Φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

2. 0,1%, σύμφωνα με το ν. 4912/2022 ( Α’ 59), επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.

Δημοσιότητα

  1. Το παρόν θα αναρτηθεί στοΚεντρικόΗλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr) και
  2. Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής και .