Τρίτη 28 Μαρ 2023
Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2023 10:00

Πρόσκληση για επιλογή εξειδικευμένης εταιρείας, με αντικείμενο την ηλεκτρονική αποδελτίωση εντύπων, τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και ηλεκτρονικών μέσων, για την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και των Υπηρεσιών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αντικείμενο

Επιλογή εξειδικευμένης εταιρείας, για την παροχή υπηρεσιών, με αντικείμενο την ηλεκτρονική αποδελτίωση εντύπων, τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και ηλεκτρονικών μέσων, για την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ακολουθεί Παράρτημα με Τεχνικές Προδιαγραφές

Κωδικός CPV

CPV : 22140000-3 (Ενημερωτικά έντυπα).

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24%

7.500,00€ (Εάν το προϋπολογισθέν ποσό εξαντληθεί νωρίτερα, η σύμβαση λύεται αζημίως για το Δημόσιο, πριν τη λήξη του έτους 2023).

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 1039-101, ΑΛΕ C2420906001 (Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων).

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του ν. 4412/2016.

Υποβολή Προσφοράς

Η προσφορά θα συνοδεύεται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβληθεί στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2, Παπάγου), στο ισόγειο, σε κλειστό φάκελο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: από 07:00΄ έως και 14:30΄.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφοράς

Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2023.

Δικαιολογητικά κατά την εξόφληση

Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/16 (Α΄ 147).

Κρατήσεις

Τον ανάδοχο βαρύνουν:

1.  Φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), της ισχύει.

2. 0,1%, σύμφωνα με το ν. 4912/2022 ( Α’ 59), επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.

Δημοσιότητα

  1. Το παρόν θα αναρτηθεί στοΚεντρικόΗλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr)
  2. Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής και