Τρίτη 06 Ιουν 2023
Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 10:27

Προµήθεια µελανιών και τόνερ για εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα της ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών

Γενική Γραµµατεία Υποδοµών

Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής

Υδραυλικών και Λιµενικών Υποδοµών (ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ)

Α.Φ.Μ.

090310533

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Προµήθεια µελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές και τα φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα της ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ..

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων - Ενάριθµο Έργο

2018ΣΕ07420006 (Λειτουργικές δαπάνες ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ) της ΣΑΕ 074/2

CPV

30125110-5 (Τόνεργιαεκτυπωτέςλέιζερ/συσκευέςτηλεοµοιοτυπίας)

ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

2.500,00 €

Φ.Π.Α.

600,00 € (24%)

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Με απευθείας ανάθεση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σύµφωνα µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η προµήθεια θα ανατεθεί στον µειοδότη βάσει των οικονοµικών προσφορών

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το παρόν θα αναρτηθεί:

  1. Στο Κεντρικό   Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.
  2. Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής και www.ggde.gov.gr