Τρίτη 06 Ιουν 2023
Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023 12:31

Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών, που αφορά επίδοση υπηρεσιακών εγγράφων, μέσω Δικαστικού Επιμελητή για την Ε.Υ.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων Νήσων, για τα έτη 2023 και 2024

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

ΑΦΜ

090310533 (Δ.Ο.Υ ΧΟΛΑΡΓΟΥ).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ.

Παροχή υπηρεσιών επίδοσης εγγράφων, μέσω Δικαστικού Επιμελητή, για τα έτη 2023 και 2024.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Απευθείας Ανάθεση, σύμφωνα με τον ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Επειδή με βάσει την υπ’ αρίθμ. 1798/16-03-2016 Κ.Υ.Α. με την οποία ορίζονται οι αμοιβές των Δικαστικών Επιμελητών, και είναι συγκεκριμένες, σε περίπτωση πλέον της μίας προσφοράς, η επιλογή του οικονομικού φορέα θα γίνει με κλήρωση σύμφωνα με το ν. 4412/2016.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

806,45 €

Η Ανάθεση αφορά τη διετία 2023-2024 και θα είναι συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 806,45 €, χωρίς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση που το ανωτέρω ποσό εξαντληθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου του 2024, η Ανάθεση που θα συναφθεί λύεται αζημίως για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Φ.Π.Α.

24%.

ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ενάριθμο Έργου   2018ΣΕ07420005 της Σ.Α.Ε. 074/2 η όποιο άλλο Ενάριθμο για τις λειτουργικές δαπάνες της Ε.Υ.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΛΗΡΩΜΗ

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,   σύμφωνα με τον. 4412/2016 (Α΄ 147).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος.

C.P.V

7524110-8.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Το παρόν θα αναρτηθεί :

1.Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και

2.Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής (www.yme.gr και ww.ggde.gr).