Τρίτη 06 Ιουν 2023
Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023 15:20

Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ