Παρασκεύη 21 Ιουν 2024
Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023 11:46

Ανακοίνωση της Διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Επέκταση Ιόνιας Οδού Τμήμα: Ιωάννινα - Κακαβιά»

Σύμφωνα με την παρ. 2.2 της Διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Επέκταση Ιόνιας Οδού Τμήμα: Ιωάννινα - Κακαβιά», προϋπολογισμού 234.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και με προαίρεση 76.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, ως Αναθέτουσα Αρχή του υπόψη έργου, σας ενημερώνει ότι στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ και με συστημικό αριθμό διαγωνισμού α/α 199949, την 12/05/2023 αναρτήθηκαν τα έγγραφα του εν λόγω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του υπόψη έργου.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 26/06/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023 11:47