06 Δεκ 2023
Τρίτη, 23 Μαΐου 2023 12:53

Ανάρτηση των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «Επέκταση Ιόνιας Οδού Τμήμα: Ιωάννινα-Κακαβιά», προϋπολογισμού 234.000.000,00€ (με ΦΠΑ), με προαίρεση 76.000.000,00 € (με ΦΠΑ) στην πύλη www.promitheus.gov.gr (Α/Α διαγωνισμού 199949)

Σε εφαρμογή του σχετικού άρθρου του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, ότι στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ (Α/Α διαγωνισμού 199949), εκτός από τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης, έχουν αναρτηθεί και οι μελέτες που αφορούν στο υπόψη έργο.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Μαΐου 2023 12:53