01 Οκτ 2023
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 09:20

Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 10/07/2023 και από ώρα 07:30 έως 11:10 και από ώρα 12:00 έως 14:00, προέκυψε τεχνική αδυναμία στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα αστοχίες σχετικά με την
παραγωγή αναφορών (εκτυπωτικών), τόσο των χρηστών αναθετουσών αρχών όσο και των χρηστών οικονομικών φορέων.
Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών κ.λπ., συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς λαμβάνοντας  υπόψη την παρούσα ενημέρωση και την (β) σχετική ΚΥΑ, με αιτιολογημένη απόφασή τους να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών που επηρεάζονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.