22 Ιουν 2024
Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 12:41

Ενημέρωση περί Ακύρωσης της με αρ. ΚΗΜΔΗΣ : 23PROC012660579 2023-05-12 διακήρυξης του έργου : «Επέκταση Ιόνιας Οδού Τμήμα: Ιωάννινα - Κακαβιά»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη με α.π. 252073/24-08-2023 (ΑΔΑ : ΡΩΒΘ465ΧΘΞΞΟ3) απόφαση του  Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ακυρώθηκε η με αρ. ΚΗΜΔΗΣ : 23PROC012660579 2023-05-12 διακήρυξη του έργου : «Επέκταση Ιόνιας Οδού Τμήμα: Ιωάννινα - Κακαβιά», προϋπολογισμού 310.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), σε συμμόρφωση της με αρ. 1128/2023 απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και η διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού του έργου,σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016 μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με Α/Α συστημικού αριθμού 199949.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 12:41