Δευτέρα 22 Ιουλ 2024
Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023 12:29

Ανακοίνωση της Διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Επέκταση Ιόνιας Οδού Τμήμα: Ιωάννινα - Κακαβιά»

Σύμφωνα με την παρ. 2.2 της Διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Επέκταση Ιόνιας Οδού Τμήμα: Ιωάννινα - Κακαβιά», προϋπολογισμού 234.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και με προαίρεση 76.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, ως Αναθέτουσα Αρχή του υπόψη έργου, σας ενημερώνει ότι στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ και με συστημικό αριθμό διαγωνισμού α/α 203793, την 13/10/2023 αναρτήθηκαν τα έγγραφα του εν λόγω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του υπόψη έργου. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 16/11/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023 12:31