Δευτέρα 22 Ιουλ 2024
Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023 12:32

Ανάρτηση των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «Επέκταση Ιόνιας Οδού Τμήμα:Ιωάννινα - Κακαβιά»

Σε εφαρμογή του σχετικού άρθρου του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, ότι στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ (Α/Α διαγωνισμού 203793), εκτός από τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης, έχουν αναρτηθεί και οι μελέτες που αφορούν στο υπόψη έργο.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023 12:32