06 Δεκ 2023
Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023 11:15

Ενημέρωση για τη Διακήρυξη – Πρόσκληση του έργου με τίτλο: «Οδικός Άξονας Λαμία – Καρπενήσι, τμήμα Σύνδεση πέρατος παράκαμψης Μακρακώμης με ανατολικό μέτωπο Σήραγγας Τυμφρηστού»

Σε εφαρμογή της παρ. 2.2 της Διακήρυξης – Πρόσκλησης του έργου με τίτλο: «Οδικός Άξονας Λαμία – Καρπενήσι, τμήμα Σύνδεση πέρατος παράκαμψης Μακρακώμης με ανατολικό μέτωπο Σήραγγας Τυμφρηστού»,

η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, ως Αναθέτουσα Αρχή του υπόψη έργου, σας ενημερώνει ότι στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

και με συστημικό αριθμό διαγωνισμού α/α 204400, αναρτήθηκαν στις 03/11/2023 τα έγγραφα του εν λόγω κλειστού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του υπόψη έργου, τα οποία δύναται να αναζητηθούν και απ’ ευθείας από το link: http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx, μετά την καταχώρηση του ως άνω συστημικού αριθμού (ΑΑ Συστήματος).

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής την 05/12/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»έχει οριστεί η 06/12/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023 11:15