Δευτέρα 22 Ιουλ 2024
Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2023 13:10

Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 08-11-2023 (πρωινές ώρες) το ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα παρουσιάζει υψηλές
καθυστερήσεις έως και αστοχίες σε αρκετές περιπτώσεις κατά την διαδικασία επισύναψης αρχείων και αδυναμία
εισόδου σε αυτό.
Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών,
προδικαστικών προσφυγών κ.λπ., συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς λαμβάνοντας υπόψη
την παρούσα ενημέρωση και την (β) σχετική ΚΥΑ, με αιτιολογημένη απόφασή τους να ρυθμίσουν τα της συνέχειας
των διαγωνισμών που επηρεάζονται.