06 Δεκ 2023
Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023 15:03

Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 24 Νοεμβρίου
2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:00, θα γίνουν εργασίες συντήρησης και
αναβάθμισης των υποδομών της ΓΓΠΔΣ, και ενδέχεται στα πλαίσια των εργασιών αυτών να μην υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής αιτήσεων εγγραφής οικονομικών φορέων για το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.