14 Απρ 2024
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024 11:02

Πρόσκληση για την Απευθείας Ανάθεση Σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης & Καθημερινής Τεχνικής Υποστήριξης του δικτύου δεδομένων και των υπαλλήλων – χρηστών της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ

Η Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Συντήρησης & Καθημερινής Τεχνικής Υποστήριξης του δικτύου δεδομένων και των υπαλλήλων - χρηστών των Υπηρεσιών: α) Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π., β) Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) και γ) Διεύθυνσης Δράσεων Εξωστρέφειας & Διεθνών Θεμάτων (Δ7), στο κτίριο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί της οδού Καρύστου 5, σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο

Σύμβασηδιάρκειας ενός (1) έτους, παροχής υπηρεσιών Συντήρησης & Καθημερινής Τεχνικής Υποστήριξης του δικτύου δεδομένων και των υπαλλήλων - χρηστών της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π. και των δύο (2)  

συστεγαζόμενων    Υπηρεσιών    του    Υπουργείου    Υποδομών    &

Μεταφορών.

Κωδικός CPV

72315000-6 (Υπηρεσίες Διαχείρισης Δικτύων Δεδομένων και

Υπηρεσίες Υποστήριξης)

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.

Έως 6.000,00 €

Φ.Π.Α. 24%

Έως 1.440,00 €

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

Έως 7.440,00 €

Χρηματοδότηση

Π.Δ.Ε., Σ.Α.Ε. 074/2,   Ε.Ε. 2018ΣΕ07420004

(Λειτουργικές Δαπάνες Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π.)

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας ανάθεση, βάσει των άρθρων 118 και 120 του ν. 4412/16, όπως ισχύουν.

Δικαιολογητικά κατά την εξόφληση

Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/2016, όπως

ισχύει.

Υποβολή προσφοράς

Η προσφορά θα συνοδεύεται από επιστολή κατάθεσης και θα

υποβληθεί στη Γραμματεία, στον 7ο όροφο, της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π., του ΥΠ.Υ.ΜΕ. (Καρύστου 5 - Αθήνα), σε κλειστό φάκελο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: από 07:00΄ έως και 14:30.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής

προσφοράς

11-3–2024 και ώρα 14.00΄

Κρατήσεις

Τον ανάδοχο βαρύνουν:

  1. Φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), της ισχύει.
  2. 0,10%, σύμφωνα με το ν. 4912/2022, επί του καθαρού

συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.

Δημοσιότητα

1. Το παρόν θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο

       Δημοσίων               Συμβάσεων               –               Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

(http://www.eprocurement.gov.gr)

Καλείται η εταιρεία «ΣΤΕΒΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. (IT PRO SERVICES)», να υποβάλλει προσφορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024 11:02