Παρασκεύη 21 Ιουν 2024
Παρασκευή, 05 Απριλίου 2024 10:26

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης στην εφαρμογή των απαιτήσεων του Διαχειριστικού Πλαισίου Προγραμμάτων των χρηματοδοτικών περιόδων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΣΠΑ 2021-2027 σε έργα αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης στην εφαρμογή των απαιτήσεων του Διαχειριστικού Πλαισίου Προγραμμάτων των χρηματοδοτικών περιόδων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΣΠΑ 2021-2027 σε έργα αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ» σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016,

Σας απευθύνει

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.

Αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης (Σ.Δ.) είναι η υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών

Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) για την πλήρη εφαρμογή των προβλέψεων των θεσμοθετημένων διαδικασιών και των διαχειριστικών απαιτήσεων του Ν. 4314/2014 και του Ν. 4914/2022 που αφορούν στα αντίστοιχα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα αρμοδιότητάς της. Πιο συγκεκριμένα, ο Σ.Δ. θα υποβοηθήσει την Υπηρεσία:

­ Στο «Διαχειριστικό Κλείσιμο» όλων των ολοκληρωμένων ή των προς ολοκλήρωση Πράξεων της τρέχουσας Χρηματοδοτικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020),

­ Στην ένταξη των νέων και των μεταφερόμενων έργων καθώς και των τμηματοποιημένων Πράξεων (Phasing) σε Επιχειρησιακά Προγράμματα της Χρηματοδοτικής Περιόδου 2021 – 2027,

­ Στην παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Χρηματοδοτικής Περιόδου 2021- 2027,

­ Στις περιπτώσεις ελέγχων που διενεργούνται από τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς (ΕΔΕΛ, Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κλπ).

2.  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 128.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το ενάριθμο έργο 2023ΝΑ67100021 της ΣΑΝΑ671.

3.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 05 Απριλίου 2024 10:27