22 Ιουν 2024
Τρίτη, 09 Απριλίου 2024 11:37

Πρώτη αναθεώρηση εβδομήντα εννέα (79) και δεύτερη αναθεώρηση δεκαοκτώ (18) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, η με αρ. πρωτ. 70969/7-3-2024 (Β’ 1890) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8, του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.