Παρασκεύη 21 Ιουν 2024
Τετάρτη, 01 Μαΐου 2024 11:27

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη συνολικά επτά (7) θέσεων που αφορούν στα όργανα διοίκησης στην «Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε.», στην «Οργανισμός

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η με αριθμ.  116445/30.04.2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη συνολικά επτά (7) θέσεων που αφορούν στα όργανα διοίκησης στην «Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε.», στην «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΣΕ Α.Ε.), στην «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.) και στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5062/2023 (Α΄183).

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΡΟ9Ξ465ΧΘΞ-ΡΧΒ) και αναρτάται στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ, στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και στον ιστότοπο των φορέων που αναφέρεται η ανωτέρω πρόσκληση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει στις 10.05.2024 ,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 και λήγει στις 22.05.2024 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία επιτυχούς αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης.