Παρασκεύη 21 Ιουν 2024
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024 13:19

Ανακοίνωση - πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με απόσπαση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.5049/2023 για τις διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολ

Έχοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις του ν.5049/2023 : «Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας Τροποποιήσεις ν. 4963/2022.

Άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και λοιπές επείγουσες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού:

 «Διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας» ( Α’ 152).

  • Τις διατάξεις του ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως ισχύει.
  • Τις διατάξεις του π. δ/τος 123/2017: «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»(Α΄151), όπως ισχύει.
  • Το π.δ.79/2023    «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως ισχύει (Α΄131).
  • Τις διατάξεις του π.δ/τος 77/2023: «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση,

κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄130), όπως ισχύει.

  • Την αριθμ. πρωτ. 155/08.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο» (Β΄4410).

Την Πράξη 21 της 12.10.2023 του Υπουργικού Συμβουλίου «Ανάληψη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

του σχεδιασμού, της ανάθεσης και της εκτέλεσης των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών

σε περιοχές που κηρύχθηκαν ή παρέμειναν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων

που έλαβαν χώρα στις 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Daniel») και στις 25, 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Elias»)» (Α’ 166).

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μετά την έκδοση της ως άνω Π.Υ.Σ, με την οποία ανέλαβε το σχεδιασμό,

την ανάθεση και την εκτέλεση των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών σε περιοχές που κηρύχθηκαν

ή παρέμειναν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων

που έλαβαν χώρα στις 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Daniel») και στις 25, 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Elias»),

π ρ ο τ ί θ ε τ α ι, κατ’ εφαρμογή της παρ.13 του άρθρου 25 του ν.5049/2023 (Α΄152), να προβεί σε αποσπάσεις 

εκατό είκοσι έξι (126) υπαλλήλων Μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,

που υπηρετούν σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α’ 143).