Παρασκεύη 21 Ιουν 2024
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024 15:28

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση σε θέματα μελετών για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε περιοχές έργων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

(Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ) και της Διεύθυνσης Οδικών

Υποδομών (Δ13) σε θέματα μελετών για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε περιοχές έργων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών,

της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν.5058/2023»

με την διαδικασία της παρ. 1, του αρ. 128 του Ν. 4412/2016, σας απευθύνει

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την υποβολή της προσφοράς σας, 

για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση

της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥ ΔΕ-ΚΣΣΥ)

και της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ 13) σε θέματα μελετών για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις,

αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

σε εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν.5058/2023 και συγκεκριμένα:

α. Έλεγχος κυκλοφοριακών μελετών για την ελαχιστοποίηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης

κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (FL YOVER)»:

Ο ΚΣ θα ελέγχει, αξιολογεί και θα καθοδηγεί σε συνεργασία και την σύμφωνη γνώμη της

Υπηρεσίας, τους Ανάδοχους που θα εκπονούν τις μελέτες Κυκλοφοριακών κατά την διάρκεια της κατασκευής του οδικού έργου

«Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα».

Επίσης ο ΚΣ θα εξασφαλίζει, ότι οι κυκλοφοριακές μελέτες που θα εκτελούνται από τους Ανάδοχους μελετητές,

θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές/οδηγίες και τα πρότυπα ελαχιστοποιώντας τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις

στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου.

β. Μελέτη Κυκλοφοριακής Βελτίωσης του ΑΘΕ από ΑΚ ΣΕΦ έως ΑΚ Μεταμόρφωσης (ΚΗΦΙΣΟΣ):

Ως 'Κηφισός' συνήθως ονομάζεται το τμήμα του Αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ από τον ανισόπεδο κόμβο με την 'Αττική Οδό'

έως τον ανισόπεδο κόμβο με την παραλιακή οδό (ΣΕΦ). Το πρώτο αυτό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ, μαζί με την 'Αττική Οδό'

αποτελούν τους δύο αστικούς αυτοκινητόδρομους της μητροπολιτικής περιοχής των Αθηνών.

Η βελτίωση της κυκλοφοριακής διαχείρισης του «Κηφισού» με μικρές ή μεσαίες κοστολογικές παρεμβάσεις υφιστάμενης υποδομής

αλλά και η αναβάθμιση υφισταμένων ή και κατασκευή εναλλακτικών οδικών αξόνων αποτελούν το ζητούμενο της παρούσας προς ανάθεση κυκλοφοριακής μελέτης.

γ. Γενική Υποστήριξη: Ο ΚΣ θα παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη

στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

(Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ., με αντικείμενο τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και Λειτουργία

του οδικού δικτύου, με εισηγήσεις ανά θέμα που η Υπηρεσία θα του αναθέτει.

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

 

Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 142.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),

βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης

είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το ενάριθμο έργο 2023ΝΑ67100006.

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024 15:28