Δευτέρα 22 Ιουλ 2024
Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2024 11:52

Γνωστοποίηση της μετάθεσης της ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης για τη διενέργεια διαγωνισμού που αφορά το έργο «Επιθεώρηση της Υψηλής Γέφυρας Ευρίπου, Εργασίες Συντήρησης – Αναβάθμιση αυτής»

Σας γνωρίζουμε ότι για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Επιθεώρηση της Υψηλής Γέφυρας Ευρίπου, Εργασίες Συντήρησης – Αναβάθμιση αυτής»,

προϋπολογισμού 4.032.258,06 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 207937 ορίστηκε,

σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 144808/ 25-06-2024 Απόφαση του Αναπλ.Γενικού Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών:

1. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 09/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

και η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 09/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει μέχρι 18/08/2025, σύμφωνα με το άρθρο 15.3 της Διακήρυξης.

3. Η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης εφόσον ζητηθούν εγκαίρως ήτοι έως τις 02/07/2024,

το αργότερο στις 05/07/2024 σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της Διακήρυξης.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2024 11:52