Δευτέρα 22 Ιουλ 2024
Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2024 12:28

442 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που είναι σε ισχύ και εφαρμόζονται υποχρεωτικά στα Δημόσια Έργα και Μελέτες

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι τετρακόσιες σαράντα δύο (442) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που είναι σήμερα σε ισχύ και εφαρμόζονται υποχρεωτικά στα Δημόσια Έργα και Μελέτες.

Είναι κατανεμημένες ανά θεματική περιοχή και με την κωδικοποίηση της τυποποίησης τους από τον ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ για την εύκολη αναζήτηση τους.

Οι υπουργικές αποφάσεις έγκρισης των ΕΤΕΠ για την υποχρεωτική τους εφαρμογή στα δημόσια έργα και μελέτες είναι οι ακόλουθες:

Μπορείτε να κάνετε λήψη κάθε μιας ΕΤΕΠ που σας ενδιαφέρει αλλά και την υπουργική απόφαση με την οποία θεσμοθετήθηκε.

Σημειώνεται ότι 58 από τις 442 ΕΤΕΠ που είναι σε ισχύ με την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012) βρίσκονται σε φάση αναθεώρησης που όταν ολοκληρωθεί θα αντικατασταθούν από τις αναθεωρημένες εκδόσεις τους.

Α/Α Κωδικός ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 ΤΙΤΛΟΣ Αρ.Πρωτ.Απόφασης
  01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
  01-01 Παραγωγή σκυροδέματος - εργασίες σκυροδέτησης  
1 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
2 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
3 01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
4 01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
5 01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
6 01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
7 01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  01-02 Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων  
8 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
9 01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  01-03 Ικριώματα - καλούπια  
10 01-03-00-00 Ικριώματα Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
  01-04 Ικριώματα - καλούπια  
11 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  01-05 Ικριώματα - καλούπια  
12 01-05-00-00 Εμφανή σκυροδέματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
  02-01 Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης χωματουργικών  
13 02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
14 02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
  02-02 Εκσκαφές  
15 02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
  02-03 Εκσκαφές  
16 02-03-00-00 Εκσκαφές κτιριακών έργων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  02-04 Εκσκαφές  
17 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  02-05 Εκσκαφές  
18 02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  02-06 Εκσκαφές  
19 02-06-00-00 Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  01-07 Επιχώματα / Επενδύσεις  
20 02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
21 02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
22 02-07-03-00 Μεταβατικά επιχώματα Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) 
23 02-07-04-00 Οπλισμένα επιχώματα 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
24 02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
25 02-07-06-00 Λιθορριπές προστασίας πρανών συγκοινωνιακών έργων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  02-08 Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών  
26 02-08-00-00 Αντιμετώπιση υπόγειων δικτύων κατά τις εκσκαφές 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  02-09 Εξυγιάνσεις / Σταθεροποιήσεις εδαφών  
27 02-09-01-00 Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  03 ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  
  03-02 Τοιχοδομές  
28 03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
29 03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
  03-03 Επιχρίσματα  
30 03-03-01-00 Εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  03-04 Μεταλλικές κατασκευές  
31 03-04-05-00 Σφράγιση αρμών κτιρίων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  03-05 Επιστεγάσεις - πλαγιοκαλύψεις  
32 03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
33 03-05-02-01 Επιστεγάσεις και επενδύσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
34 03-05-02-03 Επιστεγάσεις και επενδύσεις με μεταλλικά φύλλα πλήρως στηριζόμενα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
35 03-05-03-00 Επιστεγάσεις και πλαγιοκαλύψεις με αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πετάσματα με αμφίπλευρη μεταλλική επένδυση 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  03-06 Μονώσεις  
36 03-06-01-01 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών οπλισμένου σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
37 03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
38 03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
39 03-06-02-02 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
40 03-06-02-03 Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
41 03-06-02-04 Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα - ETICS Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
  03-07 Επενδύσεις - επιστρώσεις - ψευδοροφές  
42 03-07-01-01 Ξύλινα καρφωτά δάπεδα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
43 03-07-01-02 Ξύλινα κολλητά δάπεδα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
44 03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
45 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
46 03-07-04-00 Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
47 03-07-06-01 Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέτες 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
48 03-07-06-02 Ελαστικές μονοστρωματικές και πολυστρωματικές επιστρώσεις δαπέδων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
49 03-07-08-00 Υπερυψωμένα δάπεδα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
50 03-07-10-01 Αναρτημένες ψευδοροφές από γυψοσανίδες 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
51 03-07-10-02 Αναρτημένες ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
52 03-07-10-03 Αναρτημένες ψευδοροφές από ινοτσιμεντοσανίδες 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  03-08 Κουφώματα -υαλουργικά  
53 03-08-01-00 Ξύλινα κουφώματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
54 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
55 03-08-03-00 Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
56 03-08-04-00 Πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
57 03-08-07-01 Μονοί υαλοπίνακες, απλοί και πολυστρωματικοί 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
58 03-08-07-02 Πολλαπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
59 03-08-07-03 Κατασκευές με υαλόπλινθους και υαλόπλακες 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
60 03-08-09-00 Κατασκευές με υαλοπίνακες ασφαλείας 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  03-09 Ξυλουργικές Εργασίες  
61 03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα εξοπλισμού κτιρίων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  03-10 Χρωματισμοί  
62 03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
63 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
64 03-10-03-00 Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή χαλύβδινων επιφανειών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
65 03-10-05-00 Προστατευτικές και διακοσμητικές επιστρώσεις ξύλινων επιφανειών 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  04 Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
  04-01 Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση  
66 04-01-01-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφή 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
67 04-01-02-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
68 04-01-03-00 Συστήματα σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
69 04-01-04-01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
70 04-01-04-02 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους πλαστικούς σωλήνες 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
71 04-01-05-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με ραφή 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
72 04-01-06-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
73 04-01-07-00 Συστήματα σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  04-02 Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών  
74 04-02-01-01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων ελεύθερης ροής με άκαμπτους πλαστικούς σωλήνες 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  04-04 Αποχέτευση  
75 04-04-01-01 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
76 04-04-01-02 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
77 04-04-03-01 Υδραυλικοί υποδοχείς κοινοί 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
78 04-04-03-02 Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρίες Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) 
79 04-04-03-03 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
80 04-04-04-01 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
81 04-04-04-02 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδων και δωμάτων χωρίς οσμοπαγίδα 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
82 04-04-05-01 Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης στον αύλειο χώρο των κτιρίων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
83 04-04-05-02 Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κτιρίων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  04-05 Πυρόσβεση  
84 04-05-01-01 Πυροσβεστικές φωλιές 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
85 04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
86 04-05-07-01 Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
87 04-05-08-00 Πυροσβεστικοί σταθμοί 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  04-07 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού - Αερισμού/ Αεραγωγοί  
88 04-07-01-01 Δίκτυα αεραγωγών από μεταλλικά φύλλα 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
89 04-07-02-01 Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
90 04-07-02-02 Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  04-09 Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια  
91 04-09-02-00 Εγκατάσταση χαλυβδίνων λεβήτων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
92 04-09-03-00 Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
  04-20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  
93 04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
94 04-20-01-02 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για την προστασία και διαχείριση καλωδίων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
95 04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
96 04-20-01-06 Συστήματα πλαστικών καναλιών καλωδίων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
97 04-20-02-01 Αγωγοί και καλώδια διανομής ενέργειας χαμηλής τάσης 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  04-23 Ηλεκτροστάσια -Υποσταθμοί Υποβιβασμού Μέσης Τάσης  
98 04-23-05-00 Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  04-50 Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας  
99 04-50-01-00 Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
100 04-50-02-00 Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
101 04-50-03-00 Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
  05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  
  05-01 Τεχνικά έργα και γέφυρες  
102 05-01-02-01 Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί από σκυρόδεμα 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
103 05-01-02-02 Κατασκευή φορέων γεφυρών από σκυρόδεμα με τη μέθοδο της προβολοδόμησης 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
104 05-01-02-03 Κατασκευή φορέων γεφυρών με προκατασκευασμένους σπονδύλους από σκυρόδεμα 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
105 05-01-05-01 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
106 05-01-06-00 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
107 05-01-07-01 Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών από σκυρόδεμα Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
108 05-01-08-00 Σύστημα αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
109 05-01-09-02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί τεχνικών έργων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  05-02 Λοιπά τεχνικά έργα  
110 05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
111 05-02-02-00 Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
112 05-02-03-00 Επαλείψεις αντιγκράφιτι 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
113 05-02-04-00 Ηχοπετάσματα οδών Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
114 05-02-05-00 Αντιθαμβωτικά πετάσματα επί στηθαίων ασφαλείας οδών 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
115 05-02-06-00 Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
116 05-02-07-00 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
  05-03 Οδοστρώματα  
117 05-03-01-00 Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα υλικά Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
118 05-03-02-01 Στρώση από εδαφικά υλικά σταθεροποιημένα με υδράσβεστο για έδραση οδοστρώματος ή επιχώματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
119 05-03-02-02 Στρώση εδαφικών υλικών σταθεροποιημένων με τσιμέντο για έδραση οδοστρώματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
120 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
121 05-03-05-01 Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
122 05-03-07-00 Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
123 05-03-08-00 Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γης 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
124 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
125 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
126 05-03-12-01 Aντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
127 05-03-12-04 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχη 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
128 05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
129 05-03-16-00 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR) Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
130 05-03-17-00 Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
131 05-03-18-01 Ασφαλτικές σφραγιστικές επαλείψεις 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  05-04 Σήμανση  
132 05-04-01-00 Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
133 05-04-02-00 Διαγράμμιση οδικών έργων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
134 05-04-03-00 Ανακλαστήρες οδοστρώματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
135 05-04-04-00 Οριοδείκτες οδών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
136 05-04-05-00 Kαθαίρεση, αντικατάσταση ή μετακίνηση πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης ή/και των διατάξεων στήριξής τους 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
137 05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
138 05-04-08-00 Πινακίδες μεταβαλλόμενων μηνυμάτων (ΠΜΜ) 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  05-05 Ασφάλιση οδών  
139 05-05-05-00 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
140 05-05-06-00 Μόνιμη περίφραξη οδών 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  05-07 Οδοφωτισμός κλπ  
141 05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
142 05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
143 05-07-04-00 Σωληνώσεις διέλευσης υπογείων τηλεπικοινωνιακών καλωδίων οδών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  6 ΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ  
  06-01 Δάπεδα αεροδρομίων/Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων  
144 06-01-01-00 Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
145 06-01-02-00 Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  06-04 Υποδομή σήμανσης αεροδρομίων  
146 06-04-01-00 Xωνευτoί φανοί επισήμανσης διαδρόμου αεροδρομίου 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
147 06-04-02-00 Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί διαδρόμου αεροδρομίου 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  06-05 Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών  
148 06-05-01-00 Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες διαχείρισης αποσκευών στους αεροσταθμούς 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
149 06-05-02-00 Μεταφορικές ταινίες κλειστού βρόχου διαχείρισης αποσκευών στους αεροσταθμούς 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  07 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ  
  07-01 Ειδικά θέματα χαράξεων γραμμής  
150 07-01-01-10 Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  07-02 Ειδικές τοπογραφικές εργασίες γραμμής  
151 07-02-03-10 Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής και των ορίων απαλλοτρίωσης ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
  07-03 Στρώση Γραμμών  
152 07-03-01-10 Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικών γραμμών - Γεωμετρικές ανοχές - Τυπικές διατομές 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
153 07-03-01-20 Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
154 07-03-01-50 Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
155 07-03-01-80 Έλεγχος γεωμετρικών χαρακτηριστικών γραμμής με καταγραφικό όχημα ΕΜ-120 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
156 07-03-02-10 Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής με αρμούς 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
157 07-03-03-10 Στρώση σιδηροδρομικής γραμμής με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
158 07-03-03-50 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
159 07-03-03-52 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με τη χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
160 07-03-03-54 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  07-04 Επίβλεψη, επιθεώρηση γραμμών  
161 07-04-03-10 Επίβλεψη γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ) ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
  07-05 Συντήρηση Γραμμών  
162 07-05-03-10 Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  07-06 Συσκευές γραμμής  
163 07-06-03-30 Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  07-07 Συγκολλήσεις - αναγομώσεις σιδηροτροχιών  
164 07-07-01-10 Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
165 07-07-02-10 Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις τροχών (πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια αναγόμωσης 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
166 07-07-03-10 Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
167 07-07-04-10 Αναγόμωση - συγκόλληση καρδιών αλλαγών σιδηροτροχιών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  07-08 Υλικά γραμμής  
168 07-08-03-10 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ» 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
169 07-08-03-20 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RN» 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
170 07-08-03-22 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «NABLA» και «SIMPLEX» 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
171 07-08-03-30 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «KS» (SKL12) 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
172 07-08-03-34 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «W14» (SKL14) 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
173 07-08-05-10 Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α) τύπου «S» 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  07-14 Υγιεινή και Ασφάλεια  
174 07-14-01-00 Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
  08 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ  
  08-01 Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων  
175 08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
176 08-01-02-00 Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και τάφρων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
177 08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
178 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
179 08-01-04-01 Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
180 08-01-04-02 Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  08-02 Έργα Προστασίας Κοίτης και Πρανών  
181 08-02-01-00 Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (“Serasanetti”) Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
182 08-02-02-00 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
  08-03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών  
183 08-03-02-00 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
184 08-03-03-00 Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα στραγγιστηρίων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
185 08-03-04-00 Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων επενδεδυμένων με σκυρόδεμα και δεξαμενών 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
186 08-03-06-00 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσύνθετα φύλλα Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
  08-04 Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεμα  
187 08-04-01-00 Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
188 08-04-02-00 Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
189 08-04-03-00 Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  08-05 Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών Έργων  
190 08-05-01-02 Στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
191 08-05-01-04 Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
192 08-05-02-01 Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
193 08-05-02-02 Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops) 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
194 08-05-02-03 Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
195 08-05-02-04 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
196 08-05-02-05 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
197 08-05-03-01 Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ από αργιλικά υλικά ή γεωσύνθετο αργιλικό φραγμό 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
198 08-05-03-02 Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
199 08-05-03-03 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
200 08-05-03-04 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
201 08-05-03-05 Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - στερέωσης στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
202 08-05-03-06 Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
  08-06 Σωληνώσεις - Δίκτυα  
203 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
204 08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης χωρίς πίεση από σωλήνες u-PVC Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
205 08-06-06-01 Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς (GRP) 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
206 08-06-06-02 Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιμέντου 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
207 08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
208 08-06-07-03 Δικλίδες τύπου πεταλούδας 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
209 08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης εξαρτημάτων σωληνώσεων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
210 08-06-07-06 Αντιπληγματικές βαλβίδες Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
211 08-06-07-07 Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
212 08-06-07-10 Αρδευτικοί κρουνοί Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
213 08-06-08-01 Προειδοποιητικές διατάξεις για υπόγεια καλώδια και σωληνώσεις - Ταινίες και πλέγματα 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
214 08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
215 08-06-08-04 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
216 08-06-08-06 Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
217 08-06-08-07 Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα με πολυεστερικές ρητίνες 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  08-07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές  
218 08-07-01-01 Εσχάρες υδροσυλλογής και καλύμματα φρεατίων από χυτοσίδηρο σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
219 08-07-01-02 Εσχάρες χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
220 08-07-01-03 Εσχάρες βιομηχανικής παραγωγής 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
221 08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής και καλύμματα φρεατίων μη χυτοσιδηρά, σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
222 08-07-01-05 Βαθμίδες Φρεατίων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
223 08-07-01-06 Προκατασκευασμένα συστήματα καναλιών αποστράγγισης ζωνών κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
224 08-07-02-01 Αντιδιαβρωτική προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
225 08-07-02-03 Εγκατάσταση συσκευών ρύθμισης ροής ανοικτών διωρύγων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
226 08-07-03-01 Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  08-08 Αντλιοστάσια  
227 08-08-01-00 Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
228 08-08-02-00 Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
229 08-08-03-00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
230 08-08-04-00 Αεροφυλάκια αντλιοστασίων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
231 08-08-05-00 Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  08-09 Έργα Υδρογεωτρήσεων  
232 08-09-01-00 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
233 08-09-04-00 Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
234 08-09-05-00 Καθαρισμός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
235 08-09-06-00 Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  08-10 Αντλήσεις  
236 08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων και βορβόρου - λυμάτων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
237 08-10-03-00 Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα από φρέατα αποστράγγισης και well points 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  09 ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ  
  09-02 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης  
238 09-02-01-00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
239 09-02-02-00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  09-03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθμένα  
240 09-03-01-00 Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
241 09-03-02-00 Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
242 09-03-03-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωυφασμάτων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
243 09-03-04-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
244 09-03-05-00 Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  09-04 Ύφαλες επιχώσεις  
245 09-04-01-00 Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή λατομείου 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
246 09-04-02-00 Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
247 09-04-03-00 Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με επιλεγμένα αμμοχαλικώδη υλικά ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
  09-05 Λιθορριπές  
278 09-05-01-00 Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
249 09-05-02-00 Λιθόρριπτος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
250 09-05-03-00 Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών έργων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
251 09-05-04-01 Πλήρωση κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών έργων με λιθορριπή 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
252 09-05-04-02 Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων (caissons) 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  09-06 Φυσικοί Ογκόλιθοι  
253 09-06-01-00 Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών με φυσικούς ογκολίθους 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  09-07 Τεχνητοί Ογκόλιθοι  
254 09-07-01-00 Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
255 09-07-02-00 Κυψελωτοί πρόχυτοι ογκόλιθοι λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
256 09-07-03-00 Ειδικής μορφής ογκόλιθοι από σκυρόδεμα για την θωράκιση πρανών λιμενικών και παρακτίων έργων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
257 09-07-04-00 Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  09-08 Κυψελωτά κιβώτια (caissons)  
258 09-08-00-00 Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  09-09 Ανωδομές Λιμενικών Έργων  
259 09-09-01-00 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
260 09-09-02-00 Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
261 09-09-03-00 Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  09-10 Ύφαλες σκυροδετήσεις  
262 09-10-01-00 Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
263 09-10-02-00 Πλήρωση κυψελών και διακένων μεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή/και λιμενικών κατασκευών με ύφαλη σκυροδέτηση 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
264 09-10-03-00 Αποκατάσταση διατομής υφιστάμενων λιμενικών έργων βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση ή τοποθέτηση σακκολίθων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  09-11 Πάσσαλοι - Πασσαλοσανίδες Λιμενικών - Θαλασσίων Έργων  
265 09-11-02-00 Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιμενικών έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
  09-13 Εξοπλισμοί ανωδομών λιμενικών έργων  
266 09-13-01-00 Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης πλοίων/σκαφών ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
267 09-13-02-00 Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
  09-14 Δάπεδα Λιμενικών Έργων  
268 09-14-01-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
269 09-14-02-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
270 09-14-03-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους σκυροδέματος 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
271 09-14-04-00 Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα λιμενικών έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
  09-15 Πλωτές Κατασκευές Λιμενικών Έργων  
272 09-15-01-00 Πλωτοί προβλήτες 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  09-17 Υποθαλάσσιοι Αγωγοί  
273 09-17-01-00 Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
274 09-17-02-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
275 09-17-03-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
276 09-17-04-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισμένα πολυμερή (GRP) ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
  09-19 Υγιεινή Ασφάλεια και Προστασία Περιβάλλοντος  
277 09-19-01-00 Μέτρα υγείας - ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος κατά την κατασκευή Λιμενικών Έργων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
  10-02 Εξοπλισμός πάρκων και πλατειών  
278 10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
279 10-02-02-02 Δοχεία υποδοχής απορριμμάτων εξωτερικών δημοσίων χώρων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
280 10-02-02-03 Εξοπλισμός παιδικής χαράς Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
  10-05 Εγκατάσταση Πρασίνου  
281 10-05-01-00 Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
282 10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
283 10-05-02-02 Εγκατάσταση έτοιμων χλοοταπήτων, φυσικών και συνθετικών 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
284 10-05-02-03 Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων με σπορά 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
285 10-05-03-00 Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου (μπουζίου) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
286 10-05-04-00 Εγκατάσταση xλοοτάπητα πρανών με υδροσπορά 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
287 10-05-05-00 Προσωρινές κατασκευές ελέγχου της διάβρωσης με αξιοποίηση τοπικής διαθέσιμης ξυλείας 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
288 10-05-06-00 Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
289 10-05-07-00 Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
290 10-05-08-00 Μεταφύτευση δένδρων και θάμνων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
291 10-05-09-00 Συστήματα προσωρινής σταθεροποίησης φυτών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  10-06 Συντήρηση Πρασίνου  
292 10-06-01-00 Διαμόρφωση λεκανών άρδευσης φυτών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
293 10-06-02-01 Άρδευση φυτών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
294 10-06-02-02 Άρδευση χλοοτάπητα - φυτών εδαφοκάλυψης - χλοοτάπητα πρανών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
295 10-06-03-00 Εφαρμογή λιπάνσεων φυτών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
296 10-06-04-01 Κλάδεμα δένδρων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
297 10-06-04-02 Κλάδεμα θάμνων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
298 10-06-04-03 Κούρεμα χλοοτάπητα 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
299 10-06-05-00 Φυτοπροστασία 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
300 10-06-06-00 Έλεγχος ζιζανίων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
301 10-06-07-00 Καθαρισμός χώρων πρασίνου 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
302 10-06-08-00 Βελτίωση χλοοτάπητα 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
303 10-06-10-00 Διαχείριση φυτών εσωτερικών χώρων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  10-07 Διάφορες Εργασίες  
304 10-07-01-00 Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάμνων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  10-08 Αρδευτικά δίκτυα  
305 10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  10-09 Υλικά Έργων Πρασίνου  
306 10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  11 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
  11-01 Βαθιές Θεμελιώσεις  
307 11-01-01-00 Έγχυτοι πάσσαλοι (με εκσκαφή) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
308 11-01-02-00 Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως (εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι) ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
309 11-01-03-00 Μικροπάσσαλοι 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  11-02 Έργα Αντιστηρίξεων  
310 11-02-02-00 Αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
311 11-02-03-00 Διαφραγματικοί τοίχοι 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
312 11-02-04-00 Προεντεταμένες Αγκυρώσεις ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
313 11-02-05-00 Έργα αντιστήριξης από οπλισμένη γη 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  11-03 Βελτίωση Εδάφους  
314 11-03-01-00 Δυναμική συμπύκνωση εδαφών 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
315 11-03-02-00 Δονητική συμπύκνωση εδαφών 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
316 11-03-03-00 Δονητική αντικατάσταση εδαφών (κατασκευή χαλικοπασσάλων) 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
317 11-03-04-00 Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting) Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
318 11-03-05-00 Eνεματώσεις εδαφών και βράχων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
319 11-03-06-00 Κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  12 ΣΗΡΑΓΓΕΣ  
  12-01 Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Σηράγγων   
320 12-01-01-00 Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
321 12-01-02-00 Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  12-02 Χωματουργικά Σηράγγων  
322 12-02-01-01 Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
323 12-02-01-02 Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με μηχανικά μέσα ολομέτωπης ή σημειακής κοπής 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
324 12-02-02-00 Έλεγχος νερών και λάσπης κατά την κατασκευή των σηράγγων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
  12-03 Υποστήριξη Σηράγγων  
325 12-03-01-01 Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
326 12-03-01-02 Δικτυωτά μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
327 12-03-01-03 Ρυθμιζόμενα (ολισθαίνοντα) μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
328 12-03-02-00 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων έργων και σηράγγων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
329 12-03-03-00 Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
330 12-03-03-01 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης με μηχανισμό διαστελλόμενου άκρου (αγκύρια ΕΒ) ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
331 12-03-03-02 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης μέσω ρητινικής κόλλας (αγκύρια RΒ) ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
332 12-03-03-03 Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου Perfo (αγκύρια SN Perfo) ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
333 12-03-03-04 Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης (αγκύρια SN) ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
334 12-03-03-05 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου swellex (αγκύρια SWX) ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
335 12-03-03-06 Απλά αυτοδιατρυόμενα αγκύρια υποστήριξης σηράγγων (αγκύρια SDBr) ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
336 12-03-03-07 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης με σφηνούμενο σχιστό σωλήνα (αγκύρια SPL) ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
337 12-03-04-00 Υποστήριξη σηράγγων με προεντεταμένες αγκυρώσεις εδάφους (αγκύρια PSA) ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
338 12-03-05-00 Δοκοί προπορείας σηράγγων βαρέως τύπου ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
339 12-03-06-00 Δοκοί προπορείας σηράγγων ελαφρού τύπου ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
340 12-03-07-00 Μικροπάσσαλοι σηράγγων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
341 12-03-08-00 Πλέγματα οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος σηράγγων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
  12-04 Μόνιμη Επένδυση Σηράγγων  
342 12-04-01-00 Μόνιμη επένδυση σηράγγων από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
343 12-04-03-00 Μόνιμη επένδυση με προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
  12-05 Στεγάνωση Σηράγγων  
344 12-05-01-00 Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
345 12-05-02-00 Γεωυφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών μεμβρανών επένδυσης σηράγγων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
  12-07 Διατρήσεις - Τσιμεντενέσεις  
346 12-07-01-00 Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
347 12-07-02-00 Τσιμεντενέσεις σηράγγων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
348 12-07-03-01 Εξαρτήματα οπών τσιμεντενέσεων σηράγγων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
349 12-07-03-02 Εξαρτήματα οπών αποστράγγισης σηράγγων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
  12-08 Όργανα Μετρήσεων και Παρακολούθησης  
350 12-08-01-00 Σύστημα μέτρησης συγκλίσεων επιφανειών επένδυσης σηράγγων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
351 12-08-02-00 Διατάξεις μέτρησης παραμορφώσεων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
  13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ  
  13-01 Χωμάτινα και Λιθόρριπτα Φράγματα με αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά   
352 13-01-01-00 Αδιαπέρατος πυρήνας χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
353 13-01-02-00 Zώνη λεπτόκκοκου φίλτρου χωμάτινων και λιθορρίπτων φραγμάτων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
354 13-01-03-00 Ζώνη χονδρόκοκκου φίλτρου – στραγγιστηρίου χωμάτινων και λιθορρίπτων φραγμάτων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
355 13-01-04-01 Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων από αμμοχάλικα Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
356 13-01-04-02 Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
357 13-01-04-03 Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
358 13-01-05-01 Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
359 13-01-05-02 Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  13-02 Φράγματα με ανάντη πλάκα σκυροδέματος (CFRD)  
360 13-02-01-00 Φίλτρο περιμετρικής ζώνης 2Α λιθόρριπτων φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
361 13-02-02-00 Ζώνη έδρασης 2Β ανάντη πλάκας σκυροδέματος λιθόρριπτων φραγμάτων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
362 13-02-03-00 Μεταβατική ζώνη 3Α λιθόρριπτων φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
363 13-02-04-01 Ζώνες από αμμοχάλικα λιθόρριπτων φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
364 13-02-04-02 Ζώνες από βραχώδη υλικά λιθόρριπτων φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
365 13-02-05-00 Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς λιθόρριπτων φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
366 13-02-06-00 Αδιαπέρατη ζώνη προφράγματος φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
367 13-02-07-00 Επιχώσεις ζωνών φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος με μη διαβαθμισμένα (τυχαία) υλικά 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
368 13-02-08-01 Κατασκευή ανάντη πλάκας από σκυρόδεμα για τη στεγανοποίηση λιθόρριπτων φραγμάτων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
369 13-02-08-02 Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με ελαστικές ταινίες 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
370 13-02-08-03 Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με μεταλλικές ταινίες 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
371 13-02-08-04 Διαμόρφωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με διακοπή της συνάφειας των παρειών τους 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
372 13-02-08-05 Πλήρωση διακένου αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με εύκαμπτα υλικά 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
373 13-02-08-06 Σφράγιση και στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
374 13-02-08-07 Προστασία επιφανειών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με επάλειψη στεγανωτικών υλικών ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
  13-03 Φράγματα από σκληρό επίχωμα  
375 13-03-00-00 Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (lean RCC) 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  13-04 Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα  
376 13-04-00-00 Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC) 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  13-05 Όργανα μετρήσεων και παρακολούθησης της συμπεριφοράς φραγμάτων  
377 13-05-01-00 Κλισιόμετρα 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
378 13-05-02-00 Μαγνητικά εκτασιόμετρα κατακόρυφου τύπου 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
379 13-05-03-00 Κατασκευή βάθρων τριγωνομετρικών σημείων και εξάρτηση αυτών 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
380 13-05-04-00 Γεωτεχνική παρακολούθηση κατασκευών με γεωδαιτικές μετρήσεις (Μικρομετακινήσεις) 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
381 13-05-05-00 Υδραυλικά καθιζησίμετρα 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
382 13-05-06-00 Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών εδαφικών δονήσεων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
383 13-05-07-00 Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης χορδής 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
384 13-05-08-00 Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα τύπου Casagrande 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
385 13-05-09-00 Κυψέλες μέτρησης ολικών πιέσεων / ωθήσεων γαιών 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
386 13-05-10-00 Σύστημα μέτρησης παροχών/διαρροών 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
387 13-05-11-00 Κυψέλες μέτρησης φορτίου αγκυρίων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
388 13-05-12-00 Κυψέλες μέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
389 13-05-13-00 Σταθερά Μηκυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
390 13-05-14-00 Σύστημα μέτρησης σύγκλισης υπογείων εκσκαφών με οπτικούς στόχους 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
391 13-05-15-00 Σύστημα συλλογής στοιχείων μετρήσεων γεωτεχνικών οργάνων επιτόπιας παρακολούθησης (DAQ) 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
392 13-05-16-00 Τερματικός οικίσκος οργάνων 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  14 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
  14-01 Κατασκευές από σκυρόδεμα  
393 14-01-01-01 Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
394 14-01-01-02 Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών - ενισχύσεων 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
395 14-01-02-01 Τοπική καθαίρεση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμού 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
396 14-01-02-02 Τοπική καθαίρεση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς διατήρηση του οπλισμού 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
397 14-01-03-01 Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
398 14-01-03-02 Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
399 14-01-04-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
400 14-01-05-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος που δεν επεκτείνεται στον οπλισμό 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
401 14-01-06-00 Πλήρης αποκατάσταση διατομής/ακαμψίας στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
402 14-01-07-01 Πλήρωση ρωγμών μικρού εύρους σε στοιχεία από σκυρόδεμα 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
403 14-01-07-02 Πλήρωση ρωγμών μεγάλου εύρους σε στοιχεία από σκυρόδεμα 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
404 14-01-08-01 Ενίσχυση – αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (υφάσματα FRP) 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
405 14-01-08-02 Ενίσχυση – αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (ελάσματα FRP) 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
406 14-01-09-01 Καθαρισμός επιφάνειας οπλισμού και χαλύβδινων στοιχείων που αποκαλύφθηκαν για την ενσωμάτωσή τους σε υστερόχυτο σκυρόδεμα 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
407 14-01-09-04 Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών συνδετήρων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
408 14-01-10-01 Ηλεκτροσυγκόλληση νέων ράβδων επί υπάρχοντος συγκολλήσιμου οπλισμού ή επί χαλύβδινων διατομών, χωρίς προεργασία 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
409 14-01-10-02 Ηλεκτροσυγκόλληση νέων ράβδων επί υπάρχοντος συγκολλήσιμου υπό προϋποθέσεις οπλισμού 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
410 14-01-11-00 Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
411 14-01-12-01 Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
412 14-01-12-02 Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
413 14-01-13-01 Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
414 14-01-13-02 Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με εμφάτνωση πλαισίων από δομικό χάλυβα 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
415 14-01-13-03 Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος με εφαρμογή περίσφιξης μέσω στοιχείων από δομικό χάλυβα 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
416 14-01-14-00 Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα και τοιχοποιία με μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  14-02 Φέρουσες Τοιχοποιίες  
417 14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
418 14-02-01-02 Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
419 14-02-01-03 Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
420 14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
421 14-02-02-02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
422 14-02-02-03 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με θερμικές μεθόδους ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
423 14-02-04-00 Εφαρμογή ενεμάτων σε υφιστάμενες τοιχοποιίες Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/2019) 
424 14-02-05-01 Επισκευές μεγάλων ρωγμών σε τοιχοποιίες με τη μέθοδο της λιθοσυρραφής 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
425 14-02-05-02 Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με διαμόρφωση ζωνών συρραφής 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
426 14-02-07-00 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με την εφαρμογή νέου υψηλής αντοχής ή/και οπλισμένου επιχρίσματος 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
427 14-02-08-00 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με κατασκευή νέας επάλληλης τοιχοποιίας 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
428 14-02-09-01 Ενίσχυση υφιστάμενης τοιχοποιίας με μονόπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
429 14-02-09-02 Ενίσχυση υφιστάμενης τοιχοποιίας με αμφίπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
  14-03 Επισκευές τοίχων πλήρωσης  
430 14-03-01-00 Απεμφάτνωση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργανισμό κτιρίων από σκυρόδεμα 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
431 14-03-02-00 Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων πλήρωσης 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
  15 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ  
  15-01 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών  
432 15-01-01-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με χρήση εκρηκτικών 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
433 15-01-02-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με αιωρούμενο βάρος 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
434 15-01-03-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  15-02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών  
435 15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
436 15-02-01-02 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
437 15-02-01-03 Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
438 15-02-02-02 Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
  15-03 Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών  
439 15-03-01-00 Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταμένου σκυροδέματος 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/2023)
440 15-03-02-00 Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/2012)
441 15-03-03-00 Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β’/2022)
  15-04 Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής-ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις  
442 15-04-01-00 Μέτρα υγείας - ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β’/2024)
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2024 10:16