14 Απρ 2024
Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2007 17:13

Οδηγίες & Παραστατικά - Νομοθεσία για το ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΧ.ΕΡΓΩΝ (ΜΕ)

Στην ενότητα αυτή δημοσιεύεται η κείμενη Νομοθεσία (Αποφάσεις, ΚΥΑ, ΦΕΚ κλπ) καθώς και Οδηγίες & Παραστατικά (χρήσιμα αρχεία) σχετικά με την τήρηση του ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ και τις Εγκρίσεις Τύπου ΜΕ.

Α. Οδηγίες και παραστατικά (Χρήσιμα Αρχεία)

ΕΝΤΥΠΟ : ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για Έγκριση Τύπου Μηχανήματος Έργων

ΕΝΤΥΠΟ : Σημείωμα καταβολής τέλους Έγκρισης Τύπου μηχανήματος Έργων (ΜΕ)

ΕΝΤΥΠΟ : YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Κατοχής & Τεχνικών Στοιχείων Μηχανήματος Έργων (ΜΕ)

Β. Κείμενη Νομοθεσία (Αποφάσεις, ΚΥΑ, ΦΕΚ κλπ)
Απόφαση Δ13ε/4800/30-5-2003 : «Όροι και Προϋποθέσεις χορήγησης Έγκρισης Τύπου ΜΕ και διαδικασία απογραφής, ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας ΜΕ»

ΚΥΑ Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕ708-4/6/2003) : «Όροι και Προϋποθέσεις χορήγησης Έγκρισης Τύπου ΜΕ & διαδικασία απογραφής, ταξινόμησης και χορήγησης άδειας & πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας ΜE»

ΚΥΑ Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών -Ανάπτυξης-ΠΕΧΩΔΕ-Αγροτικής Aνάπτυξης & Tροφίμων-Μεταφορών & επικοινωνιών-Εμπορικής Ναυτιλίας Υπ’ αριθμ. Δ13/0/121/4-1-2007 (ΦΕΚ 53 Β/24-1-2007) : «Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 2004/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Αυγούστου 2001, της 9ης Δεκεμβρίου 2002 και της 21ης Απριλίου 2004 αντίστοιχα»

Κ.Υ.Α. Υπ. Άμυνας και Υφ. Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ Υπ’ αριθμ. 11481/523 (ΦΕΚ Β 295/ 1997) : «Περιορισμός θορύβου χωματουργικών μηχανημάτων κλπ.»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Υπ’ αριθμ. 292 (ΦΕΚ Α`262 24.11.1999) : «Καθορισμός μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών Mηxανημάτων Έργων (ΜΕ)»

ΥΑ Υπ’ αριθμ. Δ13ε/0/232 (ΦΕΚ Β 119/1992) : «Ρύθμιση θεμάτων περί της κατάταξης μηχανοκινήτων οχημάτων»

ΥΑ Υπ’ αριθμ. Δ17α/04/88/ΦΝ 416 (ΦΕΚ Β 2076 1999) : «Χορήγηση ειδικής άδειας κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων»

ΚΥΑ Υπ. Ανάπτυξης-ΠΕΧΩΔΕ & Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αριθμ. 15085/593/20-3-2003 (ΦΕΚ 1186 Β/2003) : «Κανονισμός ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων»

ΥΑ Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών με αριθμ. Α6/55298/4926/22-1-2008 (ΦΕΚ 148 Β/2008) : «Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου με αμάξωμα πλατφόρμα σε ιδιοκτήτες ΦΙΧ αυτοκινήτων που εξυπηρετούν εκσκαπτικά μηχανήματα»

ΚΥΑ Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών-ΠΕΧΩΔΕ-Μεταφορών & επικοινωνιών με αριθμ. Α3/28010/2345/ 6-5-2008(ΦΕΚ 992 Β/2008) : «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τον χαρακτηρισμό μηχανοκίνητων οχημάτων ως αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργου και την κατάταξη των οχημάτων ειδικής χρήσης»

ΚΥΑ Υπ. ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας με αριθμ. 5085/1999 (ΦΕΚ 203 Β/1199) : «Σύσταση Επιτροπής επίλυσης αμφισβητουμένου χαρακτήρα οχημάτων»

Άρθρο 20 του Ν. 2052/1992 : « Μέτρα για το νέφος και πολεοδομικές ρυθμίσεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3481/2006, (ΦΕΚ Α 162/2.8.2006)»

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013 12:41